راه کارهای استنباطی و اثباتی با پیروی از قرآن و عترت